Нужен ви е продукт за ...

Макрофибри за конструктивно, дисперсно армиране на бетон

Сoncrix, синтетични, високоякостни двукомпонентни макрофибри за конструктивно, дисперсно армиране на бетон

Най-новият продукт на CONTEC FIBER AG – Сoncrix, синтетични високоякостни двукомпонентни макрофибри, е от месец април на европейския пазар.
Веднага след премиерата си в Европа Сoncrix се представя и в България от Веста Инд ООД, изключителен представител на CONTEC FIBER AG, Швейцария.
Веста Инд ООД е специализирана в производство и доставка на материали за индустриални подове.

Начало

Изискванията към дисперсно армирания бетон в националните и международни нормативни документи непрестанно се повишават. Тази тенденция указва ясно посоката на развитие – създаване на иновативни синтетични фибри, които показват експлоатационни характеристики, идентични или по-добри от тези на стоманените мрежи и влакна, съчетавайки традиционните предимства на дисперсно армирания с полимерни фибри бетон.

Дефиниране на проблема

Дисперсно армираният със синтетични фибри бетон трябва да притежава широк спектър от характеристики. В допълнение към тях са високата якост на опън при огъване, осигурявайки подобрено поведение в следкритичен стадий (след образуване на пукнатини в бетона) и отлични технологични параметри. Удовлетворяването на тези комплексни качествени и икономически изисквания се постига в максимална степен чрез оптимално дозиране на фибрите.

Описание на продукта

Всички споменати изисквания са взети под внимание при създаването наConcrix. Резултатът е полиолефинови, международно патентовани, двукомпонентни макрофибри, състоящи се от ядро и обвивка. Concrixпритежава висока якост на опън и едновременно с това демонстрира забележителна якост на сцепление с бетоновата матрица. Материалът в ядрото се отличава с висок Е-модул и отлична якост на опън. Материалът в обвивката, поради специалната обработка на повърхността и влагането на добавки, благоприятстващи повърхностните явления, осигурява желаното адхезионно взаимодействие с втвърдената циментова паста и бетона.

Характерът на повърхността на отделните фибри е развит по начин, осигуряващ оптимална връзка с бетоновата матрица, без да влияе върху обработваемостта на бетоновата смес и качеството на повърхността на бетона. Големият брой проведени експерименти показват, че реологията на фибробетона, армиран с Concrix, не се променя при дозировка до 2%.

Сцепление към бетона

След многобройни изпитвания е определена оптимална дължина на фибрите в зависимост от структурата на повърхността. Получената стойност на якостта на сцепление на фибритеConcrix към матрицата, надвишава тази на конкурентните полиолефинови продукти между 8 и 10 пъти.

Поведение в следкритичен стадий

Чрез влагане на Concrix се подобрява значително поведението на бетона в следкритичен стадий, получените резултати са по-високи от тези на дисперсно армиран със стоманени фибри бетон и удовлетворяват международните изисквания към торкретбетон. Отличните резултати по отношение на поведението в следкритичен стадий позволяват широко и икономически обосновано използване на Concrix-дисперсно армиран бетон в тунелното, респ. минното строителство, и предлага реална алтернатива на високите нива на дозиране на стоманените фибри в дисперсно армирания бетон.

Сравнение с конкурентни продукти

Concrix значително превъзхожда други макро синтетични фибри, които се предлагат на пазара. Дисперсно армиран бетон с 4,5 kg фибри Concrix за кубичен метър надхвърля значително капацитета на същия бетон, получен с използването на 30 kg стоманени фибри в редица случаи на натоварване.

Допълнителни предимства на Concrix

Фибрите Concrix са алкалоустойчиви, не корозират и са гъвкави, предотвратяват (за разлика от стоманените влакна) риска от повреди и предпазват оборудването (смесители, помпи и др.) по време на бетоновите работи. Ниската обемна плътност на фибрите води до по-малка маса на дозираното количество (намалени транспортни разходи), като при това броят на отделните влакна е много висок, при което разсейването на свойствата на бетона е незначително. Пакетирането на фибрите във вид на снопове позволява опростено, точно и равномерно дозиране на фибрите (взаимното преплитане на фибри е практически невъзможно).

Области на приложение

  • торкрет бетон (тунели, минни галерии и др.);
  • производство на готови бетонови елементи (тръби, отливки и др.);
  • индустриални подове;
  • фундаментни плочи/стени;
  • зони за движение (улици, аерогари, пристанищни съоръжения и др.);
  • водонепропускливи бетони (пречиствателни станции за отпадни води и др.).

Веста Инд ООД предоставя на своите клиенти пълна техническа подръжка на база задание за проектното натоварване, включваща статическо оразмеряване
на дисперсно армирания с Concrix елемент, техническо предложение с включени детайли за изпълнение на елемента и обезпечаване
с цялата необходима документация в съответствие с техническите изисквания.

Публикувана е в comfort.bg