Нужен ви е продукт за ...

Веста Инд ООД – българското лице на CONTEC FIBER AG

ВЕСТА ИНД ООД – българското лице на CONTEC FIBER AG, Швейцария, световен лидер в решенията за дисперсно армиране на бетон

 

 "Веста Инд” ООД се стреми да предоставя на своите клиенти висококачествени и иновативни продукти в строителството и технически решения на тяхна база.От 2010 г. „Веста Инд” ООД е изключителен представител на швейцарската фирма CONTEC FIBER AG. CONTEC FIBER AG е с над 30-годишен опит в създаването и производството на полимерни фибри (влакна) за дисперсно армиране на бетон. CONTEC FIBER AG е сертифициран производител (СЕ-маркировка) съгласно EN 14889-2.
 • Продуктите на CONTEC FIBER AG са известни под следните търговски наименования:
 • FIBROFOR (ФИБРОФОР) – полиолефинови микрофибри (влакна) за дисперсно армиране на бетони и строителни разтвори;
 • CONCRIX (КОНКРИКС) – двукомпонентни макрофибри (влакна) с високи експлоатационни показатели;
 • LYFOR (ЛИФОР) – система за бетон с висока огнеустойчивост.
  Влакната FIBROFOR са предназначени на дисперно армиране на бетон и са разделени на няколко типа, с оглед да се осигурят оптимални области на приложение и по-пълно удовлетворяване на конкретни технически изисквания и потребности на клиентите.Fibrofor High Grade са фибри с високи експлоатационни показатели – плод на дългогодишна развойна дейност и практически опит. Те се използват успешно по целия свят от значителен период от време и предлагат отлични възможности за намаляване и дори за пълно заместване на традиционната стоманена армировка в индустриални подове, фундаментни плочи и стени и предварително изготвени бетонови елементи. Техните превъзходни качества се дължат на подходящ избор на изходни материали, сложен производствен процес, прецизно фибрилиране (с ключово значение за бързото и равномерно диспергиране в обема на бетона) плюс специална структура на повърхността на влакната (за анкериране към бетоновата матрица). Техническите и икономически предимства на фибрите High Grade непрестанно се усъвършенстват чрез научни изследвания и развитие. Това осигурява широк обхват разнообразни приложения – например, използване в индустриални бетонови настилки, без необходимост от конструктивни изчисления.Fibrofor Standard се характеризират с грижлива селекция на изходни материали и равномерно, контролирано фибрилиране (създаване на влакнеста повърхност). Това са универсални фибри за бетон и разтвор, в зависимост от дължината им. Fibrofor Standard са изключително подходящи за дисперсно армиране на подови замазки и предварително изготвени елементи, както и за специални приложения като спортни площадки, хиподруми и армиране на почви.Fibrofor Multi са мултивлакнести фибри (влакна), предназначени за използване в строителен разтвор, бетон (особено за подови замазки), мозайки и дребнозърнести бетонови настилки. Те също се прилагат в торкрет и бетон с висока огнеустойчивост – до 1000 оС.При използване на мултивлакнести фибри (влакна) трябва да се обърне специално внимание на пълното дипсергиране на фибрите, което е оптимално осигурено при Fibrofor Multi.Fibrofor Ecomix са фибри (влакна) от нисък ценови сегмент за подови замазки и строителни разтвори. Продуктът се състои от многонишкови и единични влакна, които се разпределят бързо и равномерно в матрицата на съответния елемент. Оптималното разпределение на този вид фибри (влакна) е едно от техните основни предимства. Това позволява фибрите да се дозират в значително по-малко количество в подовите замазки, в сравнение с други аналогични продукти с ниска цена.Националните и международни нормативни документи и изисквания към дисперсно армирания бетон непрекъснато се повишават. Това развитие е силен аргумент в полза на прилагането на синтетични влакна с експлоатационни характеристики, идентични или по-добри от тези на стоманените влакна, и познатите предимствата на бетона, армиран със синтетични фибри. Като допълнителни предимства към казаното по-горе могат да се посочат високата якост на опън при огъване, осигуреното подобрено поведение в следкритичен стадий (след образуване на пукнатини) и изключителните работни качества. За удовлетворяване на изискванията за качество и икономичност, тези свойства могат да бъдат постигнати в максимална степен при оптимално дозиране.

 

 • Всички тези строги изисквания са взети под внимание при развитието на CONCRIX – уникални полиолефинови, международно патентовани, двукомпонентни макрофибри, състоящи се от ядро и обвивка. CONCRIXпритежават висока якост на опън, съчетана с отлично сцепление към бетоновата матрица. Характерът на повърхността на отделните фибри е оформен с цел да осигури оптимално сцепление с бетоновата матрица, без да се влошава обработваемостта на бетона и качеството на неговата повърхност.LYFOR е патентована бетонова смес, удовлетворяваща най-строгите изисквания по отношение на огнеустойчивост в света (RWS спецификации). Тя се получава от гранулирана летяща пепел, фибри с влакнеста повърхност (фибрилирани), специален цимент и разнообразни добавъчни материали.Техническите предложения се изготвят със съдействие на технологичния отдел на CONTEC FIBER AG, като заданието за проектиране се предоставя от клиента.Предимствата при използването на фибрите FIBROFOR се изразяват в:
 • реализиране на триизмерно дисперсно армиране и възможност за поемане на знакопроменливи напрежения;
 • фибрите са устойчиви на корозия, което ги прави изключително подходящи за армиране на настилки, които ще бъдат изложени на непосредствено атмосферно въздействие по време на експлоатацията, включително действие на антиобледенители;
 • фибрите са химически инертни по отношение на алкалната среда в циментовите пасти и бетона;
 • фибрите намаляват значително броя и размера на пукнатините от съсъхване на бетона и строителните разтвори;
 • изготвени са от безвреден материал и не отделят токсични продукти при горене, т.е. фибрите са безопасни от екологична гледна точка;
 • възможно е изпълнение на всякакъв вид индустриални подови покрития – с привидни фуги и безфугови;
 • увеличават чувствително якостта на опън при огъване на бетона, което дава възможност да се намали количеството на традиционната армировка от стоманени пръти, в някои случаи тя може да бъде напълно премахната;
 • опаковани са по оптимален начин по отношение на дозиране и хомогенизиране в бетона;
 • неколкократно по-ниска маса и намалени логистични разходи, в сравнение с традиционната стоманена армировка;
 • значително подобряване на поведението на бетоновите елементи при повишени температури и пожар – до 1000º С.

   

 

 

Обекти


Готови бетонови елементи

Хидротехнически съоръжения

Безфугови подове