Нужен ви е продукт за ...

Алтернатива на традиционната стоманената армировка

Fibrofor High Grade – алтернатива на традиционната стоманената армировка

Fibrofor High Grade е търговското наименование на полиолефинови микрофибри (влакна) за дисперсно армиране на бетони и строителни разтвори, алтернатива на традиционната стоманена армировка. Създадени са от CONTEC FIBER AG – Швейцария, фирма с над 30-годишен опит в създаването и производството на полимерни фибри. CONTEC FIBER AG е сертифициран производител (СЕ-маркировка) съгласно EN 14889-2.

Fibrofor High Grade са плод на дългогодишна развойна дейност и практически опит. Те се използват успешно по целия свят от значителен период от време и предлагат отлични възможности за намаляване и дори за пълно заместване на традиционната стоманена армировка в индустриални подове, фундаментни плочи и стени и предварително изготвени бетонови елементи.

Техническите и икономически предимства на фибрите Fibrofor High Grade непрестанно се усъвършенстват чрез научни изследвания и развитие. Това осигурява широк обхват разнообразни приложения:

 • Индустриални подове
 • Безфугови подове
 • Бетонови пътни настилки
 • Подпорни стени
 • Бетонни стени
 • Фундаментни плочи/
 • Бетонови плочи
 • Водоплътен бетон
 • Пречиствателни станции
 • Електроцентрали
 • Мостови конструкции
 • Производство на готови бетонови елементи
 • Кабелни и електропроводни канали
 • Торкрет

 

 

Какви са качествените предимства на фибрите Fibrofor High Grade?

фибри с влакнеста повърхност, оформени на снопове
фибри с влакнеста повърхност, оформени на снопове

Изходни суровини

Fibrofor High Grade се произвежда от чист полиолефин. Това осигурява абсолютна алкалоустойчивост, а не само по повърхността. Материалът за влакната е химично неутрален (инертен) и устойчив на гниене. Неговата водопопиваемост е на практика нулева.

 

получаване на влакнеста повърхност
получаване на влакнеста повърхност

Фибри с влакнеста повърхност, оформени в снопове, и тяхното оптимално разпределение

По време на сложният производствен процес специално внимание се обръща на създаването на влакнеста повърхност на фибрите. Влакната се групират на снопове и се нарязват след производството им. Влакнестата повърхност и оформянето на снопове позволяват оптимално разпределение в бетонната матрица.

грапавина на повърхността
грапавина на повърхността

Грапавата повърхност

Финишната обработка на повърхността е целенасочено избрана за постигане на грапава повърхност. Това, редом с другите фактори, се отразява върху...

...изтръгването на влакната

Най-висок приоритет е закотвянето на Fibrofor High Grade в бетона. Грапавата и влакнеста повърхност на фибрите значително подобрява устойчивостта при изтръгване.

повърхностни влакънца
повърхностни влакънца

…дозировката

1 kg фибри Fibrofor High Grade за кубичен метър бетон са достатъчни за постигане на оптимално армиране. Дозировката може да бъде определена индивидуално за всеки конкретен случай в зависимост от предназначението на бетона.

 

 

 

Какви са техническите преимущества на фибрите Fibrofor High Grade?

 

Якост на натиск

Якостта на натиск се влияе слабо от влагането на Fibrofor High Grade. Получената разлика спрямо сравнителен бетон (без влакна) е незначителна. Тя е от същия порядък, както неармиран бетон и армиран с друг вид влакна.

Якост на опън при огъване

Добавянето на Fibrofor High Grade води до значително повишаване на якостта на опън при огъване на бетона (до 28%). Този факт би могъл да се използва при специфицирането на якостните показатели на бетона, като се вземе под внимание нормативната база в съответната държава. Подобни изчисления се базират на ръководства за дисперсно армиран бетон, в които формулите са базирани на Еврокод 2 и приложението им е ясно определено. Изчисленията, направени на тази база показват, че различни конструктивни елементи не се нуждаят от обикновена армировка или армировъчна мрежа. Също така е възможно чувствително да се намали количеството на армировката, като се комбинират нейните компоненти, а именно Fibrofor High Grade и конвенционална армировка. По този начин освен останалите технически предимства се получават много икономични технически решения.

Средна якост на опън при огъване на 28 ден в N/mm2

Вид на пробните тела
Призма 150х150х500mm*

Клас на бетона

Означение съгласно БДС EN 206-1

C25/30 XC1/Dmax 32/ Cl 0.20/F3

Обикновен бетон (без влакна)

С къси фибри (влакна)

С Fibrofor High Grade

Якост на опън при огъване (N/mm2)

*Изпитване по схема с три точки – проста греда с една сила в средата на отвора.

Характеристики на пукнатините при ранно (пластично) съсъхване

Определянето на характеристиките на пукнатините вследствие на пластично съсъхване на бетона чрез пръстен с корава сърцевина се базира на най-строги критерии. Изследвания показват, че при дисперсно армиран с Fibrofor High Grade бетон пукнатините от съсъхване се намаляват с 85% в сравнение с обикновен бетон, който отговаря на клас FS2. Това показва, че дисперсно армирания с Fibrofor HighGrade бетон притежава по-висока плътност на матрицата с минимален брой микропукнатини и може да се влага в строителните конструкции на по-ранна възраст.

Параметри на съсъхването

Наред с останалите предимства Fibrofor High Grade е способен да подобря характеристиките на пластичното съсъхване. Това е едно от основните му свойства. В такъв случай прилагането на дисперсно армиран бетон с Fibrofor High Grade е препоръчително, заради изключителните му предимства, които позволяват да се минимизира съсъхването. Изследвания показват, че добавянето на 1 kg Fibrofor High Grade за кубичен метър бетон позволява да се постигнат показатели, които изискват влагането на двойно по-голямо количество от други видове влакна (фибри). Трябва да се подчертае, че подобна увеличена дозировка на влакна може да доведе до намаляване на якостта на натиск на бетона.

Дълбочина на проникване на вода под налягане

Fibrofor High Grade намалява дълбочината на проникване на вода под налягане във вътрешността на бетона. Тестове показват, че дълбочината на проникване на вода под налагане от 0.8 MPa намалява с над 25% при влагане на Fifrofor High Grade.

Изтръгване на влакната

Армиращите влакна трябва да бъдат вградени и закотвени (анкерирани) в бетоновата матрица, за да може да се използват техните свойства при натоварване на конструкциите. При обикновените, къси влакна с гладка повърхност тези свойства се използват само до известна степен. От друга страна, това е една от областите, където специалните свойства и по-добри технически характеристики на FibroforHigh Grade имат максимален ефект. Продължителни научни изследвания показват, че Fibrofor HighGrade предлагат оптимална закотвяща способност и характеристики при изтръгване. Фигурите показват посоките и разпределението на силите при опънно въздействие и илюстрират предимствата на фибрите с влакнеста повърхност Fibrofor High Grade.

Единично късо влакно

Жилавост при разрушение и енергия на разрушение

Дисперсно армираният бетон има много добра жилавост при разрушение. Проучвания показват, че енергията на разрушение на бетона с Fibrofor High Grade нараства с над 100%. В резултат на това, напукването на бетона, който е много крeхък строителен материал, причинено от движение в земната основа може да бъде минимизирано.

Сулфатоустойчивост

Когато се прилага в среди, съдържащи сулфати, бетонът армиран с Fibrofor High Grade, осигурява по-добри технически параметри в сравнение с други видове дисперсно армирани бетони. Предимството му пред обикновения бетон е съществено.

Ранна якост

Подобно на обикновения дисперсно армиран бетон, бетонът с Fibrofor High Grade има повишена стабилност на размерите на пресния бетон. Това предимство може да бъде оползотворено при производството на готови бетонни елементи (чрез вибропресоване), както и при друг тип бетонови работи.

Поведение при пожар

Бетон, армиран с Fibrofor High Grade, се характеризира с висока огнеустойчивост. Продължителни изпитвания, проведени в изпитвателния център Hagerbach (VSH) в Швейцария документират тази характеристика. Проучванията показват, че газовете, отделени при изгарянето на Fibrofor High Grade, не отделят токсични продукти. Патентованият дисперсно армиран бетон Lyfor® удовлетворява максималните противопожарни изисквания за тунели и инженерни приложения. В това отношение могат да предложат различни решения в зависимост от конкретните нужди.

Изключителен представител на CONTEC FIBER AG – Швейцария, е „Веста Инд” ООД.

Публикувана е в comfort.bg