Нужен ви е продукт за ...

Химичните добавки за бетони на Веста Инд

Химичните добавки за бетони на Веста Инд ООД – продукти, които се продават с компетентност

 

 

"Веста Инд" ООД е производител и вносител на специализирани продукти в областта на строителната химия. Ключов фактор за успеха на приложението им е дефинирането на проблема на клиента и избора на най-подходящо технологично решение.

Основните продуктови групи, в които е концентрирана „Веста Инд” ООД са:

 • Химични добавки за бетони;
 • Индустриални настилки – шлайфани бетонови настилки, епоксидни и полиуретанови системи;
 • Хидроизолационни и водоспиращи продукти;
 • Специализирани продукти.

 

"Веста Инд" ООД е млада, динамично развиваща се компания, с отлична бизнес организация, базирана на процесен подход. Това дава възможност с лекота да се осигурят трите задължителни елемента при доставката на химичните добавки за бетон: високо качество на продукта, технологична консултация и изрядна документация. Фактът, че производството е базирано в България, оптимизира и ценовите равнища.

Химичните добавки за бетони и строителни разтвори са вещества, които се добавят по време на смесването на бетона или строителния разтвор, със съдържание не по-голямо от 5 % спрямо масата на цимента, съдържащ се в бетона (или разтвора), за модифициране на свойствата на пресния и/или втвърдения бетон.

Вида на химичната добавка и нейната дозировка се определят за всеки конкретен случай, в зависимост от предназначението на бетона, начина на полагане, изисквания към бетонната смес и други фактори. Действието на дадена химична добавка зависи от вида и количеството на цимента в състава на бетонната смес, наличие на минерални добавки в състава на цимента или бетона, температура на околната среда, замърсеност на добавъчните материали и др.

Не бива да се приемат „на доверие” рецептурни състави за бетони, с използване на един или друг вид химична добавка, без да се проведат предварителни изпитвания с конкретна комбинация от изходни материали, която е индивидуална за всеки производител на бетон.

Често пъти оптимален ефект върху свойствата на бетонната смес и/или втвърдения бетон се постига с употребата на комбинация от химични добавки – например комбинация от пластифицираща и въздуховъвличаща добавка. В подобни случаи задължително се проверява съвместимостта на добавките, тъй като те могат взаимно да се неутрализират и дори да предизвикат отрицателно въздействие.

Фирма „Веста Инд” ООД оказва специализирана помощ (включително на място) на своите клиенти в това направление, като може да осигури изготвяне, изпитване и оптимизиране на рецептурни състави за бетони за всеки един производител в независима лаборатория, от високо квалифицирани специалисти.

Техническите изисквания към химичните добавки за бетон са регламентирани в стандарта БДС EN 934-2. Това е хармонизиран европейски стандарт, т.е. задължителен за всички страни членки на ЕС.

Според действието и ефекта, който предизвикват у бетонните или разтворни смеси, втвърдения бетон или разтвор, химичните добавки се класифицират на:

 • Водонамаляващи/пластифициращи химични добавки – химични добавки, които позволяват намаляване на съдържанието на вода в дадена бетонова смес, без да променят консистенцията, или които повишават чувствително слягането/разстилането, без да променят съдържанието на вода, или предизвикват и двата ефекта едновременно;
 • Силноводонамаляващи/суперпластифициращи химични добавки – химични добавки, които позволяват силно намаляване на съдържанието на вода в дадена бетонова смес, без да променят консистенцията, или които повишават слягането/разстилането, без да променят съдържанието на вода, или предизвикват и двата ефекта едновременно;
 • Водозадържащи химични добавки – химични добавки, които намаляват загубата на вода чрез намаляване на водоотделянето;
 • Въздуховъвличащи химични добавки – химични добавки, които позволяват въвличане в бетона по време на смесването на определено количество малки равномерно разпределени въздушни пори, които остават и във втвърдения бетон;
 • Ускоряваща свързването химична добавка – химични добавки, които намаляват времето за начало на преминаване на сместа от пластично в твърдо състояние;
 • Ускоряващи втвърдяването химични добавки – химични добавки, които увеличават скоростта на развитие на ранна якост в бетона, с или без промяна на времето за свързване;
 • Забавящи свързването химични добавки – химични добавки, които удължават времето за начало на преминаването на сместа от пластично в твърдо състояние;
 • Уплътняващи химични добавки – химични добавки, които намаляват капилярната абсорбция на втвърден бетон;
 • Забавящи свързването/водонамаляващи/пластифициращи химични добавки – химични добавки, които имат комбинирано действие на водонамаляващи/пластифициращи (основно действие) и на забавяща свързването (допълнително действие).
 • Забавящи свързването/силноводонамаляващи/суперпластифициращи химични добавки –химични добавки, които имат комбинирано действие на силноводонамаляващи /суперпластифициращи (основно действие) и на забавящи свързването (допълнително действие).
 • Ускоряващи свързването/водонамаляващи/пластифициращи химични добавки – химични добавки, които имат комбинирано действие на водонамаляващи/пластифициращи (основно действие) и на ускоряващи свързването (допълнително действие);
 • Ускоряващи свързването/силноводонамаляващи/суперпластифициращи химични добавки –химични добавки, които имат комбинирано действие на силноводонамаляващи/суперпластифициращи (основно действие) и на ускоряващи свързването (допълнително действие);
 • Многофункционални химични добавки – химични добавки, които оказват влияние върху няколко свойства на пресния и/или втвърдения бетон чрез изпълнение на повече от една от основните функции.

Съществуват и химични добавки, които не попадат в класификацията на стандарта, например добавки за бетониране при ниски температури, добавки за подводно бетониране и др. За подобни добавки се разработват допълнителни технически спецификации – технически одобрения.

Химичните добавки, произвеждани от „Веста Инд” ООД могат да бъдат разделени условно в три групи:

 • I група добавки: PLASTCRETE – пластифицираща добавка, и SUPERCRETE A 20 – супер-пластифицираща добавка. С употребата им се постига:
 • значително намаляване на количеството на направната вода за получаване на необходимата консистенция;
 • рязко увеличаване на консистенцията на бетонната смес, без влагане на допълнително количество вода;
 • понижаване на водо-циментното отношение на бетона и увеличаване на якостта;
 • повишаване на водонепропускливостта и мразоустойчивостта на бетона;
 • повишаване на корозионната устойчивост и дълготрайността на бетона;
 • получаване самоуплътняващи се бетонни смеси;
 • намаляване на съсъхването и пълзенето на бетона;
 • икономия на цимент и др;
 • II група добавки: PLASTCRETE R 10 – забавяща свързването пластифицираща добавка, и SUPERCRETE R 20 – забавяща свързването суперпластифицираща добавка. С употребата им се постига:
 • значително намаляване на количеството на направната вода за получаване на необходимата консистенция;
 • рязко увеличаване на консистенцията на бетонната смес, без влагане на допълнително количество вода и увеличаване на отвореното време;
 • понижаване на водо-циментното отношение на бетона и увеличаване на якостта;
 • овишаване на водонепропускливостта и мразоустойчивостта на бетона;
 • повишаване на корозионната устойчивост и дълготрайността на бетона;
 • получаване самоуплътняващи се бетонни смеси;
 • намаляване на съсъхването и пълзенето на бетона;
 • предотвратяване бърза загуба на консистенция на бетонната смес;
 • бетонови работи при повишени температури (30оС – 35оС);
 • икономия на цимент и др;
 • III група добавки: CRYOBET и CRYOBET SUPER – добавки за бетониране при понижени температури, ускоряващи втвърдяването на бетона.

Химичните добавки за бетон попадат в система за оценка на съответствието 2+ според Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). За да се произвеждат и предлагат на пазара химични добавки за бетон в съответствие с НСИСОССП, трябва да има въведена и действаща система за производствен контрол (СПК), сертифицирана от нотифициран орган.

"Веста Инд" ООД произвежда химични добавки за бетон в съответствие с НСИСОССП. Фирмата има въведена и действаща система за производствен контрол (СПК), сертифицирана от нотифицирания орган № 1871 CPD “ЦИЕС” ЕООД, гр. Стара Загора, сертификат № 1871 - CPD – 0026. Въз основа на доказване на съответствието на химичните добавки за бетон, фирмата има право да издава декларации за съответствие и да поставя маркировка “CE” на своите продукти.

Публикувана е в comfort.bg